Verksamhet & pedagogik

Vi pedagoger är lyhörda för barnens behov, intentioner, intressen, nyfikenhet och lust att lära och låter detta vägleda oss i utformandet av vår verksamhet.

På så vis strävar vi efter att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Vi uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra, både i vardagliga situationer såsom exempelvis av- och påklädning etc. men också medvetet när vi inom ramen för temaarbeten utmanar barnen att tillsammans lösa olika problem.

På så vis möjliggör vi för barnen att synliggöra sina tankar och strategier för varandra och därmed vidga sin egen erfarenhet och förståelse.

21 mars 2018